Rekrutacja na aplikację

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w dniu 28.09.2019 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w OIRP w Opolu odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na niniejszej stronie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Na niniejszej stronie, poniżej, znajduje się szczegółowa instrukcja – krok po kroku, jak przejść procedurę rekrutacyjną.
W skrócie wygląda następująco:

 • W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • następnie formularz ten zostanie wysłany na podanego emaila w postaci PDF,
 • należy wydrukować go i podpisać.
 • Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów należy wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych przy ul. Krakowska 26 oficyna 45-075 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w: Opolu, ul. Krakowska 26 oficyna, kod 45-075, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, częstochowski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, kłobucki, krapkowicki, lubliniecki, myszkowski, namysłowski, nyski, oleski, opolski, pajęczański, prudnicki, strzelecki i miasta na prawach powiatu: Częstochowę i Opole;

Pełny komunikat:

Dostępny na stronach ministerialnych.

Zasady rekrutacji

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Prosimy o rejestrację elektroniczną, aby otrzymać mailem kwestionariusz osobowy gotowy do wydruku: Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.125,00 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (do pobrania na dole strony),
 2. kwestionariusz osobowy - Wypełnij formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu formularz w formiacie PDF, gotowy do wydruku, zostanie przesłany mailem,
 3. życiorys (podpisany),
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego (– dyplom przed zrobieniem kopii należy podpisać)
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów (wymagane dokumenty są określane przez uchwałę Ministerstwa Sprawiedliwości), można wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych przy ul. Krakowskiej 26 oficyna, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.